Reiersøl Planteskole AS
Reiersølveien 400
4820 Froland
Tlf: 37 03 84 00
E-post: planteskole@reiersol.no

Mjøsen Skog BA eies av nær 4000 andelseiere og er eiernes eget redskap redskap for tømmeromsetning, skogtjenester, næringspolitikk og eierengasjement i verdikjeden.
Viken Skog BA er et skogeierandelslag for ca 12.500 skogeiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland.
Allskog er en fortsettelse av Skogeierforeninga Nord som ble omdannet til andelslag fra 1.1.2006. Allskog er et andelslag med vekslende kapital og skiftende antall andelseiere.
AT Skog er et andelslag med vekslende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket).
Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.
Nortømmer har vært i tømmermarkedet i over 50 år, først med egen tømmeravdeling i skogeierorganisasjonen NORSKOG, og fra 1998 som eget selskap. I dag omsetter vi mer enn 900.000 m3 over hele landet – både for NORSKOGs medlemmer og ikke-medlemmer.
Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) driver skogbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning av en 357 000 daa stor eiendom med diverse bygninger, næringsbygg, boliger og hytter.
Skogfrøverket har til formål å sørge for en landsdekkende tilgang på skogfrø av høy kvalitet.
Norsk Institutt for Bioøkonomi. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap. Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene.
Skogplanteforedling.no: Samarbeid om skogplanteforedling og foredlingsrelatert forsknin.
Skogbrukets Kursinstitutt skal gi næringsaktører og forvaltning mulighet til å tilegne seg kompetanse og å identifisere nye og videreutvikle eksisterende virksomheter og produkter.
Fylkesmennene i Norge. Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.
Glommen er en interesseorganisasjon for skogeiere i Hedmark, med unntak av Hedemarken, organisert som et andelslag.